Prostata

Ka­rol lat 55 Tra­fi­lem do pa­na Krzysztofa z po­le­ce­nia ko­le­żan­ki . Mia­łem ogrom­ny pro­blem z biodrem . Nie mo­glem na­wet ubrać spodni na sto­jąco. Po kil­ku za­bie­gach me­to­dą Bo­we­na ból usta­pil i wro­ci­lem do peł­nej spraw­no­ści. Wów­czas po­wie­dzia­łem pa­nu Krzysztofowi o mo­ich pro­ble­mach z pro­sta­ta, krot­ko mo­wiac by­ła czte­ro­krot­nie prze­ro­snie­ta jak wy­ka­za­ly ba­da­nia .Pan Krzysztof za­pro­po­no­wal mi kil­ka za­bie­gow Tech­ni­ka Bo­we­na. Nie wie­rzy­łem ale się pod­da­łem 5-ciu za­bie­gom Po 4 mie­sią­cach zro­bi­łem do­kład­ne ba­da­nia , któ­re wy­ka­za­ly ,ze wszyst­ko jest w nor­mie Nie mam już za­dnych pro­ble­mów z pro­sta­tą .

Autor: